FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विजयनगर गाउँपालिकाको भवन निर्माणा मापदण्ड २०७४ ७४/७५ 05/08/2022 - 18:55 PDF icon विजयनगर गाउँपालिकाको भवन निर्माणा मापदण्ड २०७४.pdf
विजयगनर गाउँपालिकाको सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ७७/७८ 05/08/2022 - 18:54 PDF icon विजयगनर गाउँपालिकाको सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी मापदण्ड २०७७.pdf
आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/08/2022 - 18:44 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि 2076.pdf
एम्बुलेन्स सेवा ( व्यवस्थापन तथा संचालन ) कार्यविधि2076 ७६/७७ 05/08/2022 - 18:41 PDF icon ऐमबुलेनस सेवा (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि.pdf
विजयनगर गाउँपालिका स्तरीय कृषि समूह सञ्जाल गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८-७९ 05/08/2022 - 18:38 PDF icon विजयनगर गाउँपालिका स्तरीय कृषि समूह सञ्जाल गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
खानेपानी सरसफाई तथा वातावरण वातावरण व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/08/2022 - 18:33 PDF icon खानेपानी सरसफाई तथा वातावरण वातावरण व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
समपुरक कोष (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/08/2022 - 18:30 PDF icon समपुरक कोष कार्यविधि.pdf
विजयनगर स्थानीय विकास कोष (स्थापना संचालन) कार्यविधि संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/08/2022 - 18:27 PDF icon स्थानीय विकास कोष (स्थापना र संचालन) कायय संचालन काययविधि.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष संचलन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/08/2022 - 18:24 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष संचलन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
विजयनगर गाउँपालिका नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/08/2022 - 18:15 PDF icon विजयनगर गाउँपालिका नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf

Pages