FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विजयनगर गाउँपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन २०७८ को पहिलो संसोधन ऐन २०७९ ७९-८० 09/08/2022 - 17:09 PDF icon विजयनगर गाउँपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन २०७८ को पहिलो संसोधन ऐन २०७९.pdf
विजयनगर गाउँपालिका दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण कार्यविधि तथा सूचकहरु ७८-७९ 09/08/2022 - 15:47 PDF icon विजयनगर गाउँपालिकाको दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण कार्यविधि र सूचकहरु- २०७८.pdf
विजयनगर गाउँपालिका कृषि विकास नीति तथा कार्यक्रम ७८-७९ 09/08/2022 - 15:36 PDF icon विजयनगर गाउँपालिका कृषि विकास नीति तथा कार्यक्रम.pdf
आर्थिक ऐन २०७९-८० ७९-८० 07/19/2022 - 10:45 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९-८०.pdf
विजयनगर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६ ७६/७७ 06/09/2022 - 10:28 PDF icon विजयनगर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६.pdf
विजयनगर गाउँपालिकाको भवन निर्माणा मापदण्ड २०७४ ७४/७५ 05/08/2022 - 18:55 PDF icon विजयनगर गाउँपालिकाको भवन निर्माणा मापदण्ड २०७४.pdf
विजयगनर गाउँपालिकाको सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ७७/७८ 05/08/2022 - 18:54 PDF icon विजयगनर गाउँपालिकाको सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी मापदण्ड २०७७.pdf
आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/08/2022 - 18:44 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि 2076.pdf
एम्बुलेन्स सेवा ( व्यवस्थापन तथा संचालन ) कार्यविधि2076 ७६/७७ 05/08/2022 - 18:41 PDF icon ऐमबुलेनस सेवा (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि.pdf
विजयनगर गाउँपालिका स्तरीय कृषि समूह सञ्जाल गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८-७९ 05/08/2022 - 18:38 PDF icon विजयनगर गाउँपालिका स्तरीय कृषि समूह सञ्जाल गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf

Pages