प्राविधिक सहायकको अन्तिम योग्यताक्रमको सूची सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: